• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Monthly Archive Srpen 2022

Jak na negativní palmární / plantární úhel

Napsala Šárka Prokůpková

Pokud se bavíme o rentgenových snímcích kopyt, kdy posuzujeme naklonění roviny kopytní kosti vůči zemi z pohledu ze strany, používá se u předních kopyt pojem palmární úhel a u zadních kopyt plantární úhel. Když se špička kopytní kosti v kopytním pouzdře nachází výš než zadní výběžky kopytní kosti, je to označováno u předních kopyt jako negativní palmární úhel a u zadních kopyt negativní plantární úhel (dále jen NPU). Kopyto s uložením kopytní kosti v poloze NPU lze často spolehlivě rozpoznat podle tvaru kopytního pouzdra při pohledu ze strany. Kopyto má výrazný kontrast v délce přední stěny a patek. Patky bývají podtočené a přední stěna vyboulená. Patkové cibule zdají se být příliš blízko země. Linie korunky od přední stěny směrem k patkám prudce klesá.

Ukázka (fotky lze zvětšit jejich otevřením v novém okně):

Měření na rtg snímku ukazuje plantární úhel minus 1,8 stupně. Zdravý palmární / plantární úhel se pohybuje mezi 1 – 5 stupňů v plusu, dle konstituce koně.
Ukázka extrémnějšího tvaru kopyta s NPU

Uložení kopytní kosti v pozici NPU má závažný vliv na postoj koně a je spojován se vznikem podotrochlózy. Ke spodní části kopytní kosti se totiž upíná šlacha hlubokého ohybače a změnou polohy kopytní kosti do NPU se zvyšuje napětí této šlachy, což má vliv na kost střelkovou, která slouží jako podložka šlachy hlubokého ohybače. Místo, aby se v klidovém postoji tonus šlachy vrátil do fyziologického napětí, zvýšené napětí trvá i když kůň pouze stojí. Zvýšeným třením v oblasti střelkové kosti vzniká teplo a následně zánět okolních tkání. NPU se častěji vyskytuje u zadních kopyt, kdy způsobuje bolesti zad a hýžďových svalů. Tento postoj se velmi nezřídka vyskytuje u dostihových koní a jeho dopady pro koňské tělo jsou bohužel často přehlíženy.

Vlevo fyziologický postoj, uprostřed méně a vpravo více patologický

Mnohé podkovářské zdroje hovoří o kopytech s NPU jako o kopytech výrazně ostroúhlých a vyskytuje se přesvědčení, že takováto kopyta nelze napravit. Převládá obava, že při snaze o nápravu zvýšením patek se kopytní kost svou zadní částí propadne do kopytního pouzdra a dojde k ještě závažnějším deformacím a následkům.  

Domnívám se, že zde dochází k nepochopení funkce a významu zapojení měkkých struktur zadní části kopyta do nesení váhy koně. Dále o opomenutí schopnosti chodidla dorůst a pokrýt spodní část kopytní kosti rovnoměrnou vrstvou dostatečně tlustého chodidla v návaznost na stimulaci povrchem při dostatečném pohybu. Nové výzkumy i praxe zároveň ukazují, že při dostatečném opakovaném odlehčení kopytních stěn začnou stěny narůstat ve fyziologickém tvaru. Navýšení patek je tedy možné, avšak zásadní je, jak je toho docíleno. Navýšení nelze dosáhnout ponecháním přerostlých kopytních stěn v patkách. Jinak řečeno tohoto navýšení nelze dosáhnout ponecháním kopytních stěn v patkách nad úrovní chodidla o více než 2-3 mm. Kopytní stěny v patkách je potřeba udržovat v takové výšce, aby mohly být střelka a chodidlo v maximálně možném kontaktu se zemí. Z počátku je většinou nutné ponechat kopytní stěny v patkách pár milimetrů nad úrovní chodidla kvůli komfortu koně, prevenci prolomení osy prstu příliš dozadu a umožnění adaptace na větší kontakt s povrchem. Později se osvědčuje kopytní stěny v patkách krátit k úrovni chodidla, dle klasických principů P3Trimu. Pokud se u kopyta zároveň vyskytuje propad zadní části kopyta (caudal failure), je vhodné nechat střelku vyčnívat 1-2 mm nad patky, což podpoří návrat měkkých struktur zadní části kopyta do fyziologické pozice. Dlouhodobou stimulací střelky a chodidla začne hmota střelky a chodidla dorůstat a společně s kopytními stěnami narůstajícími pod více fyziologickým úhlem se zvedne i celá patková část kopyta.

Jak konkrétně tedy uložení kopytní kosti s NPU zvrátit?

Na RTG snímcích koní s diagnostikovaným NPU jsem vypozorovala, že velmi často je v takovém případě v přední části kopyta silnější vrstva chodidlové rohoviny a rohoviny kopytní stěny špice, které lze odebrat tak, aby se kopyto během jedné úpravy překlopilo více na předek. Důvodem neúspěchu nápravy tvaru kopyt s NPU bývá většinou skutečnost, že tvar kopyta s dlouhou přední stěnou (do které tlačí zespodu povrch) nutí koně přenášet více váhy na patky a patky přetěžovat. Patky se permanentně podtáčí, nadměrně obrušují a jelikož  jsou intervaly úpravy kopyt běžně delší 4 než týdny, je to začarovaný kruh, ze kterého zdá se není výstupu. Nehledě na skutečnost, že střelka je často příliš ořezávána nebo atrofovaná a není jí umožněno aby se dotýkala země, pomohla také nést část váhy koně a podepřela zadní část kopyta.

Klíčem k úspěchu rehabilitace kopyta s NPU je sousled několika kroků z nichž jeden je jednorázový / dočasný a ostatní jsou pravidelné / opakující se.

1) umožnit střelce a chodidlu v patkách kontakt se zemí (pravidelný /opakující se úkon). Střelka může v případě výskytu zhroucení zadní části kopyta bezpečně převyšovat patky o 1-2 mm.

2) Oproti jednomu z principů P3Trimu, je třeba odebrat ve špici několik milimetrů chodidla, které se v tu chvíli jeví jako zdravé funkční chodidlo (jednorázový / dočasný úkon). V ideální situaci je dobré pořídit rentgenové snímky pro ověření, kolik milimetrů hmoty lze bezpečně odebrat. Většinou se jedná o 1 – 3 mm. V případech, kdy rentgenové snímky nejsou k dispozici se lze řídit mírou konkávnosti chodidla. Kopyta s NPU mívají velmi často nepřirozeně velkou „misku“. Z disekcí kopyt je známo, že kopyto, které není ve fyziologickém tvaru nemá dostatečně tlusté chodidlo a pokud má tedy velkou konkávnost ukazuje to právě na nerovnováhu v rozvrstvení chodidla po spodní ploše kopytní kosti. Takovou konkávnost označuji jako falešnou. Podle závažnosti stavu kopyt je potřeba chodidlo odebrat někdy jen jednou, někdy opakovaně. Ne však při každém trimu. Je vždy nutné ponechat koni v přední části dostatek hmoty pro komfortní pohyb a chodidlo odebrat znovu pouze v případě, že se tvar kopytního pouzdra nelepší.

Schéma odebrání chodidla z přední části kopyta

3) Od čtvrtí ke špici v rozsahu 9-15 hod je třeba kopytní stěny zkrátit k úrovni chodidla a kopytní stěnu zkosit pod úhlem cca 45 stupňů (dlouhodobý / opakující se úkon). Ve čtvrtích ponecháme vedle bílé čáry 2 -3 mm z celkové šířky kopytní stěny a směrem ke špici zkosení plynule přibližujeme k bílé čáře až se v rozsahu 11 – 13 hod dostaneme k bílé čáře. V patkách zkosení neprovádíme, stejně jako u klasického postupu P3Trimu (co největší plocha v patkách pomáhá rozkládat a nést váhu koně při došlapu).

Zkosení je zpočátku dobré obnovovat každé cca 2 až 3 týdny. Později stačí 4 týdny. Je potřeba tvar kopyta sledovat a podle toho frekvenci úpravy přizpůsobit. Během prvních 2 měsíců by přední stěna v rozsahu 11 -13 hod nikdy neměla dorůst celou svou šířkou až k zemi. Docházelo by opět k pákovému efektu jako ve výchozím stavu a znovu by to podpořilo přenášení váhy na patky, jejich přetěžování a návrat do původního nežádoucího stavu. V momentě kdy se tvar kopyta začne blížit fyziologickému lze již aplikovat klasický P3Trim či jiný trim, který zajišťuje nárůst kopytního pouzdra do fyziologického tvaru v návaznost na způsob chovu koně a množství denního pohybu.

Na této ploše lze mnohdy ztenčit chodidlo o 1 -3 mm

Ukázka překlopení kopyta během jedné úpravy:

Vlevo stav před úpravou, vpravo stav po úpravě. V přední části kopyta byly ubrány cca 2 mm voskového chodidla.
Překlopením kopyta na předek se zlepšilo uložení kopytní kosti. vůči zemskému povrchu.
Překlopením kopyta se zlepšil sklon patek
Linie korunky se po trimu zvedla
Pření stěna je po trimu výrazně kratší a odlehčená.

Žádný kůň se s NPU nerodí a nejlepší je takovému stavu včas předejít. NPU vzniká nedostatečnou stimulací chodidla a střelky a nevhodnou úpravou kopyt v ranném věku koně. U dostihových koní je vznik NPU spojen také s ranným podkováním (dostihoví koně jsou kovaní již před druhým rokem života, přitom kopyta se vyvíjí až do 5 let koně). Pokud má kůň NPU již delší dobu, může mít tendenci se vracet a to zejména u koní, kteří jsou v současné době často šlechtěni tak, že mají v poměru k tělu malá kopyta (např. Quarter horse, Appaloosa, Paint horse). Kopyta s dispozicemi k NPU vyžadují více pozornosti, avšak výsledek je velmi uspokojivý. Nápravu NPU vždy doporučuji kombinovat s chiropraktickým či fyzioterapeutickým ošetřením.

Tento postup doporučuji provádět pouze osobami, které mají dlouhodobé zkušenosti s úpravou kopyt a jsou dobře seznámeni s anatomií kopyt.

Výsledky:

Remodelace nadále probíhá
Přeúhlování přední stěny v návaznost na pravidelné odlehčování kopytních stěn
Remodelace nadále probíhá
Remodelace nadále probíhá

Užitečné odkazy:

Důsledky negativního NPU: https://www.theequinedocumentalist.com/post/palmar-angles

Nejčastější patologie u ex-dostihových koní:

Zmonitorovaný proces nápravy kopyta s NPU:

http://srovnejkopyta.cz/2022/04/naprava-kopyt-s-podezrenim-na-ulozeni-kopytni-kosti-s-negativnim-palmarnim-a-plantarnim-uhlem/

http://srovnejkopyta.cz/2021/08/dostihova-kobylka-s-high-low-syndromem/

Náprava předních špalkových kopyt Haflinga

Charakteristika: 7 letý valach plemene Hafling, trpí na mírnou letní vyrážku

Způsob chovu: přes noc box, přes den pastva.

Využití: vyjížďky do přírody, lehká jízdárenská práce, rodinný kůň

Historie a stav kopyt k 16.4.2022: u chovatele do 2 a půl let chován na pastvinách se stádem. Poté si ho koupila jeho bývalá majitelka, která se snažila zlepšit stav jeho kopyt, což se nepodařilo. Špalková kopyta má podle informací od původních majitelů celý život a měl je i otec valacha (pokud má kůň špalková kopyta u obou předních nohou, častou příčinou je rychlejší růst kostí oproti rychlosti růstu šlach u hříbat po narození. Důležité je hříbata nepřekrmovat, což situaci ještě zhoršuje). Současná majitelka koně zakoupila v roce 2019 s kopyty ve špatném stavu. Z počátku strouhal podkovář, který jezdil do stáje, kde byl koník ustájen. Ze začátku to nebylo tak hrozné, ale postupem času se práce odváděná kovářem zhoršovala. V červenci 2021 majitelka našla nového podkováře a nechala udělat rtg snímky. Kůň tou dobou pokulhával a nechtěl dobrovolně běhat. Majitelka stáje říkala, že vždy při vyvádění z boxu byl ztuhlý a musel se „rozchodit“. Nový podkovář zvolil postup spočívající v razantním zkrácení patek a následném podkování s přizvednutím patkové části. Koně se špalkovými kopyty po razantním zkrácení patek často stojí „na špičkách“, protože zkrácená šlacha drží patky přizvednuté. Podkování s přizvednutými zkrácenými patkami zajistí, že patky jsou zkráceny do fyziologické výšky a kůň zároveň zatěžuje kopyto rovnoměrně, nikoliv jen přes špici. Při dalším překování za cca 5 týdnů byl valach již nakován na klasické podkovy bez umělého přizvednutí zkrácených patek. Majitelka si nepamatuje, zda valach nějakou dobu patky přizvedával či nikoliv. V tomto období to byla velká zátěž pro šlachu, takže kůň byl 2 měsíce jen v boxe a chodil pouze na procházky (ne moc dlouhé a rovný povrch). Proces nápravy tímto způsobem se vyvíjel úspěšně. Kůň však trpěl silnou separační fobií a dodnes je o samotě ve stáji neklidný. Po cca 2,5 měsících musela být spolupráce s podkovářem s důvodů nesouvisejícími s kopyty ukončena a majitelka nemohla najít náhradu. Kopyta valacha se bohužel vrátila do původního stavu, který můžete vidět na fotkách níže.

Vlevo před trimem podkováře 7/2021, vpravo po razantním snížení patek (rtg snímek vpravo je bohužel pořízen příliš odspodu takže není plně vypovídající např. co se týče tloušťky chodidla.)
Druhé překování bez umělého přizvednutí patek. Valach také dostával chladící kamaše na šlachy.
Popis situace majitelkou z Instagramu z dané doby

16.4.2022 byla kopyta podle slov majitelky v o něco horším stavu než v červenci 2021. Od 16.4.2022 aplikován P3Trim každé 4 týdny s malou meziúpravou každých 14 dní. Důvodem meziúpravy je udržení patek ve stavu blízkém po trimu. Při prvním P3 trimu nebyly patky zkráceny k úrovni zdravého chodidla, ale byl zvolen rozumný kompromis tak, aby bylo odstraněno dostatečné množství přerostlé rohoviny a střelka byla po trimu v kontaktu se zemí.

16.4.2022 před trimem, levé přední
16.4.2022 po trimu, levé přední. Patky se koníkovi pár dní přizvedávaly.
16.4.2022 před trimem a po trimu
Zadržené staré chodidlo v patkách, praskliny v kopytních stěnách.
16.4.2022, levé přední před trimem a po trimu
Valach po trimu 16.4.2022 došlapoval v pořádku od patek
Valach propne nohu v karpu, ale méně prošlápne mezi spěnkou a špicí

Stav kopyt k 8.8.2022: přední stěna u LP narostla rovná, bez prohnutí. U PP se nadále vyskytuje malé prohnutí, které by mělo časem vymizet. Kopytní stěny se již skoro nevylamují, kopyta jsou po trimu rovnoměrně zatížena a mají tvar blízký fyziologickému. Dá se předpokládat, že kopytní kost svírá se zemí více fyziologický palmární úhel. Valach se po celou dobu pohybuje dobře a má chuť k pohybu. Majitelka od srpna 2022 začíná na koni jezdit postupně v kroku a později i v klusu. Cval prozatím není z důvodu velkého zatížení na šlach doporučen. Valach je momentálně více citlivý při chůzi po kamenech. V chodidlové ploše je doposud zadržené staré chodidlo a koník v posledních letech nedostatečně stimuloval své pravé funkční chodidlo. Chvíli potrvá, než se nové stimulaci přizpůsobí.

Zlepšení palmárního úhlu
Vývoj duben, květen červen, srpen 2022. Fotku lze zvětšit kliknutím pravou myší a otevření v novém okně.
Vlevo 16.4.2022 po trimu, vpravo 8.8.2022 po trimu
Vlevo 5/2022 po trimu, vpravo 8.8.2022 po trimu
Původní stav LP a PP 16.4.2022
Stav LP a PP k 8.8.2022

Více o příčinách vzniku špalkových kopyt: http://srovnejkopyta.cz/kratky-vhled-na-vznik-a-moznosti-napravy-spalkoveho-kopyta/